Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, tıbbi sarf malzeme satın alacak.

İlanın detayları şu şekilde;

Yeni açılacak olan Hastanelerin 32 kalem Ayniyat sarf malzemesi alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/367559

1-İdarenin

a) Adı

:

KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No: 22 46050 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası

:

3442237425 - 3442515100

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Yeni açılacak olan Hastanelerin 32 kalem Ayniyat sarf malzemesi alım işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Miktarı:32 kalem Tıbbi sarf ve mefruşat alımı İhalenin Adı: Ayniyat sarf malzemesi alım işi Türü :Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1-400 YATAKLI ACİL DURUM HASTANESİ (OTOGAR YANI) 2-NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ YANI 350 YATAKLI HASTANE 3-NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ YANI 250 YATAKLI ACİL DURUM HASTANESİ 4-120 YATAKLI TÜRKOĞLU ACİL DURUM HASTANESİ 5-50 YATAKLI NURHAK ACİL DURUM HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme kapsamındaki kısımlar/kalemler için İl Sağlık Müdürlüğü veya bağlı sağlık tesisleri tarafından yapılan yazılı siparişlerin (posta veya faks yoluyla) yüklenici firmaya ulaşmasını müteakip 10 (on) gün içerisinde siparişi verilen malzemeler ilgili sağlık tesislerinin depolarına teslim edilecektir. İhale listesindeki her bir kısım/kalemin teslimi için, sözleşme süresince yüklenici firmalara 6 adet/parti olacak şekilde sipariş çekilecektir. Yüklenici, sözleşme süresince sağlık tesislerinin ihtiyaç durumu, stok durumu ve ilgili genelgeler uyarınca sağlık tesisleri tarafından yazılı olarak yapılacak sipariş taleplerine göre mal teslimi yapacaktır. Faks ile yapılan taleplerde, aksaklıklara sebebiyet vermemek için, idarelerle yapılan teyit sonucu firmalar kendilerine sipariş yazısı geldiğine dair ilgili idarelere faks ile bildirimde bulunacaklardır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan 10 (on ) gün içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı salonu Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni  sunmaları gerekmektedir. İlgili yönetmelik kapsamında Ek 3’te belirtilen ürünler ve ÜTS kapsamında olmayan malzemeler ile ilgili yetki belgesi sunulmasına gerek yoktur.
İstekliler yukarıda sayılan belgeye  ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA (Belge Adı ve Düzenleyen Kurum/Kuruluş Belgenin Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi) belirtilmesi  zorundadırlar
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

1.) İhale Tarihi itibariyle teklif edilen ürünlerin, isteklilerin , ayrıca  teklif edilen ürünlerin ithalatçının veya imalatçısının T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye Kayıtlı olması ve bu belgenin yeterlik bilgi tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir. 
2) İhale Tarihi itibariyle  isteklilerin veya ithalatçının veya imalatçısının T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)' yetkili satıcı olduğuna dair belgenin yeterlik bilgi tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir. 
3.)İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici yeterlik bilgi tablosunda beyan edilmesi gerekmektedir. 
İstekliler yukarıda sayılan belge/belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA (Belge Adı ve Düzenleyen Kurum/Kuruluş Belgenin Tarihi, Sayısı ve Geçerlik Tarihi) belirtilmesi  zorundadırlar

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

        İhale Komisyonunca yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda yeterlik belgelerin kontrolü ve teyidinden sonra teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyid etmek amacıyla numune talep edilecektir. Komisyonumuz tarafından teklif değerlendirme aşamasında gerektiğinde  yeniden  numune isteyebilecektir..  Numuneler EKAP üzerinden yazılı tebligatı izleyen  7(yedi) iş günü içerisinde Müdürlüğümüz  adresine teslim edilecektir. İstekliler ihale listesinde yer alan kalemlerden 1 adet / litre / paket / kutu vs. orijinal ambalajında numune verecektir. Numuneler  ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tutanakla teslim edeceklerdir.
             İstekliler numunelerini (NUMUNE ADRESİ: Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi- Yörük Selim Mahallesi Gazi Mustafa Kuşçu Caddesi No:22 - ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ) Firma Adı İhale Kalem No, Malzemenin Adı, Markası, Malzemenin UBB/UTS kayıt Numarası yazılı olacak şekilde firmanın kendi antetli kağıdına hazırlayacakları bir tutanakla teslim edeceklerdir. İstekliler ürün numuneleri üzerine ihalenin hangi kalemine ait olduğunu ve Kaşesini vurarak etiketleyeceklerdir. Numune teslim edilmeyen kalemler ve bu maddede belirtilen açıklamaları yazılmayan kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektördeki tek sözleşmeye dayalı bedel içeren teklif edilecek ürününün niteliğine uygun olması şartıyla  her türlü tüketim sarf, tıbbi tüketim sarf  ve tekstil malzemeleri satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi