İHALE İLANI

GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-İdarenin

     a) Adresi: Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No:5 Göksun/Kahramanmaraş

     b) Telefon ve faks numarası:3447141193-3447141191

2-İhale konusu işin:

Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların 3 yıllığına kiralanması işi

  S.NO

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN ADRESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

NİTELİĞİ

KULLANIM AMACI

İHALE NEDENİ

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ KDV DAHİL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

1

Kurtuluş Mahallesi Demiroluk Parkı Büfesi Türkmenistan caddesi No:27

0

0

8 M²

Park

Büfe İşletmeciliği

3 Yıllık Kiralama

₺10.000,00

₺900,00

2

Kurtuluş Mahallesi Dudayev Parkı Büfesi Cevher Dudayev Caddesi no:11

248

1

8 M²

Park

Büfe İşletmeciliği

3 Yıllık Kiralama

₺20.000,00

₺1.800,00

3

Büyükkızılcık Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2 (Üst Kat)

0

0

20 M²

İş Yeri-Ofis

Ticari Faaliyetler

3 Yıllık Kiralama

₺5.000,00

₺450,00

4

Büyükkızılcık Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2-A (Zemin Kat)

0

0

10 M²

İş Yeri-Ofis

Ticari Faaliyetler

3 Yıllık Kiralama

₺5.000,00

₺450,00

5

Yeni Mahallesi Andırın Cad. No:62/3B (1. Kat)

0

0

635 M²

İş Yeri-Ofis

Ticari Faaliyetler

3 Yıllık Kiralama

₺30.000,00

₺2.700,00

6

Yeni Mahallesi Andırın Cad. No:62/3C (2. Kat)

0

0

635 M²

İş Yeri-Ofis

Ticari Faaliyetler

3 Yıllık Kiralama

₺30.000,00

₺2.700,00

7

Taşoluk Mahallesi Göksun Caddesi 23-A nolu İşyeri Park Dahil

0

0

10 m²

İş Yeri-Ofis

Ticari Faaliyetler

3 Yıllık Kiralama

₺5.000,00

₺450,00

8

Mehmetbey Mahallesi Ellekler_1 (küme evler) no:31 (Mesire Alanı Taş Dükkan)

0

0

10 m²

İş Yeri-Ofis

Ticari Faaliyetler

3 Yıllık Kiralama

₺5.000,00

₺450,00

9

Mehmetbey Mahallesi Ellekler_1 (küme evler) no:32 (Mesire Alanı Taş Dükkan)

0

0

10 m²

İş Yeri-Ofis

Ticari Faaliyetler

3 Yıllık Kiralama

₺5.000,00

₺450,00

10

Kale Mahallesi

103

137

23,200 m²

Tarla

Tarım Faaliyetleri

3 Yıllık Kiralama

₺15.000,00

₺1.350,00

11

Fındıklıkoyak Mahallesi

107

158

18.593,06 m²

Tarla

Tarım Faaliyetleri

3 Yıllık Kiralama

₺15.000,00

₺1.350,00

12

Tombak Mahallesi

197

98

5.787,84 m²

Tarla

Tarım Faaliyetleri

3 Yıllık Kiralama

₺5.000,00

₺450,00

13

Doğankonak Mahallesi

144

225

5.454,70 m²

Tarla

Tarım Faaliyetleri

3 yıllık Kiralama

₺2.500,00

₺225,00

14

Kavşut Mahallesi

179

14

3.301,04 m²

Orman

Tarım Faaliyetleri

3 yıllık Kiralama

₺2.000,00

₺180,00

 

3-İhalenin

a) yapılacağı yer

 :Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No:1 Göksun/Kahramanmaraş

b) usulü

 :2886 Sayılı Kanunun 45. Madde Açık Artırma Usulü

      c) İhale Tarihi ve Saati 

 : 18/03/2024 Saat:14:00

  d) İstekli çıkmadığında 2 nci ihale              : 19/04/2024 Saat 14:00

e) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamış ise ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yerde ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale saatinde yapılır.

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,

4.2- TC. Kimlik fotokopisi,

4.3-Yerleşim yeri belgesi,

4.4- Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak belge,

4.5- Mevcut kiracı ise elektrik ve kira borcu olmadığına dair belge,

4.6-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletnameyi, İdareye vermek zorundadır.

5- Kira bedeli ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 1.yıl kirası peşin olarak ödenir. 2.yıl ve 3.yıl kira ödemeleri peşin ödemenin yapılacağı son günü izleyen tarihe gelecek şekilde yılı dolduğunda peşin olarak ödenecektir.

6- Peşinat alındıktan sonra kalan borç miktarı her yıl bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi ile çarpılarak yeniden değerlemeye tabi tutulur.

7- İhalede isteyen istediği miktarda taşınmaz için teklif verebilir. Kişi başı taşınmaz sınırlaması yoktur.

8-İhale dokümanı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Biriminden ihaleye gireceği taşınmazın adresini belirterek her bir taşınmaz için ayrı olarak ihale tarihi saat 12:00’ye kadar 300 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9-Teklifler, ihale tarihinde Belediyemiz Encümeni Huzurunda sözlü olarak yapılacaktır.

10-İhaleye katılmak isteyen istekli katılacağı taşınmazı belirterek yıllık muhammen bedeli ile kiralama süresi yıl ile çarpımı sonucunda oluşacak tutarın % 3 üzerinden ihale tarihi saat 12:00’e kadar geçici teminat yatırarak banka dekontunu ihaleden önce diğer istenen evraklarla ibraz edecektir.

11- İhaleyi kazanın istekli sözleşme öncesi, kiralama toplam tutar üzerinden Belediye Veznesine % 10 kesin teminat yatırır, kira bitiminde Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi sunması halinde iade edilir.

12.1-Sözleşme yapılması gerekli olan hâllerde kiralayan, ihale gününden itibaren onbeş gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek İdarece düzenlenecek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Kiralayan, zorunlu ise aynı süre içinde sözleşmeyi notere tasdik ve tescil ettirerek İdareye vermekle yükümlüdür.

12.2- Kiralayan, aynı süre içinde ihale bedeli ile müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları ve diğer giderleri ödemesi, varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

12.3- Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

13- Kiralayan, taşınmazı kullanım amacı dışında kullanamaz ve alınan şartnamedeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.

14- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.      

#ilangovtr Basın No ILN01991963