Alınacak personellerin detayları şu şekilde;

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle sözleşmeli 35 büro personeli ve 27 destek personeli pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.

 

1)    GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-    Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
3-    Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4-    Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
5-    Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak, (farklı ünvana yapılan başvurular hariç)
6-    Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,
7-    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

2)    BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ
1-    Adaylar başvurularını 24.01.2024 - 04.02.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2-    Adaylar ek tablolarda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3-    Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, süreç ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yer almaktadır.
4-    Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan başvuru yaptıkları grup itibarıyla aranan KPSS puan türünde en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralanarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.
5-    Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenebilecektir.
6-    Eşit puana sahip aday bulunması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olana öncelik tanınacaktır.
7-    Atamaya hak kazanan adaylar Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3)    DİĞER HUSUSLAR
1-    Yerleştirme ve atama işlemleri için gerekli görülen duyurular Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) yapılacaktır.
2-    Bakanlık, yerleştirme ve atama süreçlerinin her aşamasında aday tarafından beyan
edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
3-    Yerleştirmeye hak kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
4-    Atanmaya hak kazandığı halde belirlenen süre içinde atamaya esas belgeleri teslim etmeyenler ile atandığı halde süresi içinde göreve başlamayanların yerine nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedek adaylar arasından atama yapılabilir. Bunların dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
5-    Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
6-    KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel şartlar ile aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-    Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılacak duyuru ve bilgilendirmeler tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8-    Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın hükümleri geçerlidir.

4)    İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı
Telefon  : 0 (312) 296 61 14 - 76 58
Adres    : Emek Mahallesi, Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 06520 Çankaya/ANKARA


                                    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ YERLEŞTİRME İLANI
 

İLAN
GRUBU
POZİSYON
ÜNVANI
PERSONEL SAYISI ÖĞRENİM
DURUMU
CİNSİYET ARANAN NİTELİKLER
1. Grup Büro Personeli 1 Ortaöğretim Erkek/
Kadın
1) Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları, Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalı veya Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı-Hukuk Sekreterliği Dalından mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak
2.Grup Büro Personeli 2 Önlisans Erkek/
Kadın
1) İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünde en az 60 puan almış olmak
3.Grup Büro Personeli 4 Önlisans Erkek/
Kadın
1) Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünde en az 60 puan almış olmak
4.Grup Büro Personeli 2 Önlisans Erkek/
Kadın
1) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünde en az 60 puan almış olmak
5.Grup Büro Personeli 1 Önlisans Erkek/
Kadın
1) Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünde en az 60 puan almış olmak
6.Grup Büro Personeli 3 Önlisans Erkek/
Kadın
1) Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından mezun olmak ya da Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünde en az 60 puan almış olmak
7.Grup Büro Personeli 1 Lisans Erkek/
Kadın
1) Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
8.Grup Büro Personeli 2 Lisans Erkek/
Kadın
1) Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
9.Grup Büro Personeli 1 Lisans Erkek/
Kadın

1) Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmecilik ve Otelcilik, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Otel İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm, Turizmde Büro Yönetimi, Turizm ve Hizmetler lisans programlarının birinden mezun olmak.

2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

10.Grup Büro Personeli 1 Lisans Erkek/
Kadın
1) Yiyecek İçecek İşletmeciliği veya Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programından mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
11.Grup Büro Personeli 1 Lisans Erkek/
Kadın
1) İş Sağlığı ve Güvenliği lisans programından mezun olmak
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
12.Grup Büro Personeli 5 Lisans Erkek/
Kadın
1) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
13.Grup Büro Personeli 2 Lisans Erkek/
Kadın
1) Matematik ve İstatistik, İstatistik ve bilgisayar bilimleri, İstatistik lisans programlarının birinden mezun olmak
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
14.Grup Büro Personeli 3 Lisans Erkek/
Kadın
1) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
15.Grup Büro Personeli 2 Lisans Erkek/
Kadın
1) İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans lisans programlarının birinden mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
16.Grup Büro Personeli 1 Lisans Erkek/
Kadın
1) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
17.Grup Büro Personeli 2 Lisans Erkek/
Kadın
1) İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngilizce lisans programlarının birinden veya İngiliz Dil Bilimi lisans programından mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
18.Grup Büro Personeli 1 Lisans Erkek/
Kadın
1) Grafik, Grafik Sanatlar, Fotograf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı lisans programlarının birinden mezun olmak.
2) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak


ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ YERLEŞTİRME İLANI
 

İLAN
GRUBU
POZİSYON ÜNVANI PERSONEL
SAYISI
ÖĞRENİM
DURUMU
CİNSİYET ARANAN NİTELİKLER
1.Grup Destek Personeli (Garson) 1 Ön Lisans Erkek 1- Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, İkram, İkram Hizmetleri veya Turizm Otel Yöneticiliği, Turizm Konaklama ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik, Turizm-Otelcilik, Ağırlama Hizmetleri, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. 2- 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
2.Grup Destek Personeli (Garson) 2 Ön Lisans Kadın 1- Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, İkram, İkram Hizmetleri veya Turizm Otel Yöneticiliği, Turizm Konaklama ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik, Turizm-Otelcilik, Ağırlama Hizmetleri, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2- 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
3.Grup Destek Personeli
(Aşçı)
1 Ön Lisans Erkek 1- Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak,
2- 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
4. Grup Destek Personeli (Temizlik Personeli) 10 Ortaöğretim Erkek 1- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
2- 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
5.Grup Destek Personeli (Temizlik Personeli) 5 Ortaöğretim Kadın 1- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
2- 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
6.Grup Destek Personeli (Temizlik Personeli/ Bulaşıkçı) 3 Ortaöğretim Erkek 1- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
2- 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
7.Grup Destek Personeli (Teknik Personel/ Fayansçı/Boyacı) 2 Ortaöğretim Erkek 1- Meslek liselerinin inşaat teknolojisi alanından mezun olmak.
2- 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
3- Bakanlığımızda seramik, fayans, mermer döşemesi, sıva, alçı, badana, boya ve diğer tadilat işlerini yapmak.
8.Grup Destek Personeli (Teknik Personel/ Kaynakçı) 1 Ortaöğretim Erkek 1- Ortaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi alanının Kaynakçılık veya Metal Doğrama dallarının birinden mezun olmak,
2- 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
9.Grup Destek Personeli (Teknik Personel/Elektrikçi) 1 Ortaöğretim Erkek 1- Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak.
2- 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
10.Grup Destek Personeli (Teknik Personel/ Tesisatçı) 1 Ortaöğretim Erkek 1- Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından veya Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
2- 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
3- Bakanlığımızda tesisat döşeme ve bakım onarım işleri ile diğer tadilat işlerini yapmak.
Kaynak: Haber Merkezi