KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

24 AYLIK METRO ETHERNET İNTERNETHİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/776277

1-İdarenin

a) Adı

:

KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No: 22 46050 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası

:

3442218881 - 3442250831

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

24 AYLIK METRO ETHERNET İNTERNETHİZMETİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Niteliği: Hizmet alımı Türü; METRO ETHERNET İNTERNETHİZMETİ ALIMI(Simetrik 300 Mbps) Miktarı:24 aylık
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Metro Ethernet İnternet Hizmetinin Verileceği Adres: Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ana Hizmet Binası Gaziantep Yolu 12. Km Karacasu Mevkii Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş Koordinat Bilgisi: 37.50334623687202, 37.00468395485211 (Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ana Hizmet Binasında bulunan ve bağlı tüm birimlere hizmet veren Sağlık Bilişim Ağı (SBA) toplama noktası için Metro Ethernet İnternet Hizmeti alımı yapılacaktır.)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 120 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.08.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, ihale konusu hizmeti sağlamaya yetkili olduklarını gösterir Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan almış oldukları İnternet Servis Sağlayıcılığı belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerekmektedir.
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

1- İstekli firmaya ait geçerlilik süresi en az sözleşme bitimine kadar olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca internet servis sağlayıcılığı için yetkilendirilmiş olduğuna dair belgeler.

1- İstekli firmaya ait geçerlilik süresi en az sözleşme bitimine kadar olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca internet servis sağlayıcılığı için yetkilendirilmiş olduğuna dair belgeler.

2- İstekli firmanın ilgili Telekom operatörleriyle yaptığı aktif ara bağlantı sözleşmelerine ait belgeler. (Ara Bağlantı Yapan İstekliler İçin Geçerli)

2- İstekli firmanın ilgili Telekom operatörleriyle yaptığı aktif ara bağlantı sözleşmelerine ait belgeler. (Ara Bağlantı Yapan İstekliler İçin Geçerli)

3- İstekli firmanın en az 5 (beş) yıldır internet servis sağlayıcı olarak (ISP) çalışıyor olduğuna dair belge ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Internet Sitesinde ISP kaydı aktif olduğuna dair belge.

3- İstekli firmanın en az 5 (beş) yıldır internet servis sağlayıcı olarak (ISP) çalışıyor olduğuna dair belge ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Internet Sitesinde ISP kaydı aktif olduğuna dair belge.

4- İl dışı internet7Omurga haberleşme altyapısının en az 2 noktadan/koldan yedekli olduğuna ve yurtdışı internet çıkışlarında kendi omurgası üzerinden çıkış yapıldığına dair belge / taahhüt.

4- İl dışı internet7Omurga haberleşme altyapısının en az 2 noktadan/koldan yedekli olduğuna ve yurtdışı internet çıkışlarında kendi omurgası üzerinden çıkış yapıldığına dair belge / taahhüt.

5- İstekli firmanın DDOS hizmeti verebildiğine veya verebileceğine dair belge / taahhüt.

5- İstekli firmanın DDOS hizmeti verebildiğine veya verebileceğine dair belge / taahhüt.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olan "İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti İşi" benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01870174