EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Sıcak gaz kanalı hatlarında dökülen ve hasarlanan refrakter bölgelerin onarımlarının yapılması mal alımı işi ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası               : 2024/93755

1-İdarenin;

a)Adres i                         : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve faks numarası    : 0312 295 50 00 - 0344 524 25 80-82

c)Elektronik posta adresi       : aras.ramazan@euas.gov.tr

2-İhale konusu malın              ;

a)Niteliği, türü ve miktarı       :Mal alımı- 3 kalem 103.000 kg refrakter harcı ve 3500 adet anker

b) Teslim edileceği yer       : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ                                                 

3-İhalenin yapılacağı;

a)Yer                                   :EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ    

b) Tarihi ve saat                   : 06/02/2024 Salı günü saat 10:00

4-İhale dökümanı                 : (Dosya  No: AEBS 2024/04)

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 120 TL (KDV dahil)  karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler 06/02/2024 Salı günü saat 10:00'a kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-İhale ile ilgili bilgilere https://afsinbtermik.euas.gov.tr ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN01974670