EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Dalgakıran INV 160P kompresörlere ait yedek malzemelerin temini ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası      : 2024/831499

1-İdarenin;a)Adres: EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve faks numarası    : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c)Elektronik posta adresi       : 

2-İhale konusu malın;a)Niteliği, türü ve miktarı: Kompresör yedek malzemesi, mal alımı, 25 adet

b) Teslim edileceği  yer: EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ     

3-İhalenin yapılacağı;a)Yer: EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ    

b) Tarihi ve saat                     : 18/07/2024 Perşembe günü saat 14:00

4-İhale dökümanı                   :(Dosya  No  : AEBS 2024/52)

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 180 TL (KDV dahil)  karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler 18/07/2024 Perşembe günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-İhale ile ilgili bilgilere ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN02052100