EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Silikonlu rezistans ve multi kontrol aparatı alımı işi ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası               : 2024/316639

1-İdarenin;

a)Adresi                                 : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve faks numarası    : 0312 295 50 00 - 0344 524 25 80-82

c)Elektronik posta adresi       : aras.ramazan@euas.gov.tr

2-İhale konusu malın              ;

a)Niteliği, türü ve miktarı       : Mal alımı- Silikonlu rezistans ve multi kontrol aparatı -18 adet

b) Teslim edileceği yer            : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ                                                 

3-İhalenin yapılacağı             ;

a)Yer                                    : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ    

b) Tarihi ve saat                      : 29/03/2024 Cuma günü saat 10:00

4-İhale dökümanı                   : (Dosya  No: AEBS 2024/19)

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 180 TL (KDV dahil)  karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler 29/03/2024 Cuma günü saat 10:00'a kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-İhale ile ilgili bilgilere https://euas.gov.tr/ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN02000202