İhale Bilgileri

İhale Numarası: 2024/69700

İdare Adı ve Adresi:

 • Adı: Kahramanmaraş Valiliği (YİKOB-MAAS İÇİN) İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı
 • Adres: Yavuz Selim Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi No:4/1, 46080 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
 • Telefon ve Faks: 3442235570 - 3442235575
 • İnternet Sayfası: EKAP

İhale Konusu Yapım İşi:

 • Adı: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Yenişehir Aile Sağlığı Merkezi (10 AHB) + Sağlıklı Hayat Merkezi Yapım İşi
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Bodrum+Zemin+2 Katlı, 10 Hekimli ASM ve Sağlık Hayat Merkezi Yapımı (2.900 m2)
 • Yapılacağı Yer: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi
 • Süresi/Teslim Tarihi: 300 (Üçyüz) takvim günü, İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

İhale Tarihi ve Saati:

 • Son Teklif Verme Tarihi: 14.02.2024 - 10:00
 • İhale Komisyonu Toplantı Yeri: Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

İhale Katılım Şartları ve Belgeler

 • İsteklilerin Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi'ne sahip olmaları gerekmektedir.
 • Teklif vermeye yetkili kişilerin bilgileri, ortaklık oranları ve diğer bilgiler EKAP'tan alınacaktır.
 • İhale dokümanı EKAP üzerinden görülebilir, ancak teklif verenlerin e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 • Geçici teminat, teklif bedelinin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda verilecektir.

Ekonomik ve Mali Yeterlilik Belgeleri

 • İsteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri gerekmektedir.
 • Cari oran, öz kaynak oranı, kısa vadeli banka borçları gibi kriterlere uygunluk aranacaktır.
 • İş hacmini gösteren belgeler arasında toplam ciro ve yapım işleri cirosunu gösteren belgeler bulunmaktadır.

Mesleki ve Teknik Yeterlilik Belgeleri

 • İsteklilerin son on beş yıl içinde benzer işlere dair deneyim belgeleri sunmaları gerekmektedir.
 • Benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi veya Mimar

Diğer Bilgiler

 • Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlanacak ve e-imza ile imzalanacaktır.
 • İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 • İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 • Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 • İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N): 1

Bu haber, Kahramanmaraş Valiliği tarafından düzenlenen ihaleye ilişkin bilgileri içermektedir. İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen tarih ve şartlara göre başvurularını yapabilirler.

Kaynak: HABER MERKEZİ