KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

 

(A) İRTİFAK KURULACAK TAŞINMAZ İLANI:

Sıra No

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar durumu

İrtifak hakkı süresi

Geçici teminat tutarı

İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

Y.Gazipaşa

985

20

2.734,00 

Ham toprak

İmarsız

30 yıl

16.404,00 

54.680,00 

20.02.2024

10:00

1- Yukarıda bilgileri verilen Hazine taşınmazları üzerine konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere eğitim, ticari,  sağlık, sanayi, tarım ve hayvancılık,  sosyal, kültürel vb. tesisler yapılması amacıyla irtifak hakkı tesisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile Milli Emlak Müdürü odasında yapılacaktır.

2- İleride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya fiili kullanımı olmaksızın, tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, imar planının yaptırılması uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesine imkan vermek amacıyla İrtifak hakkı ihalesi sonunda gerçekleşecek irtifak hakkı bedelinin % 20 si karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek, adına ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi ile ön izin sözleşmesi düzenlenecek, ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek olan ön izin idarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise, ön izin sahibi adına irtifak hakkı tesis edilecektir. İrtifak Hakkı verilmesi işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar irtifak hakkı verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacaktır.

(B ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ İLANI:

Sıra No

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kahramanmaraş

Onikişubat

Öşlü

106

107

7.246,97

Ham Toprak

İmarsız

1.667.000,00

166.700,00  

20.02.2024

10:30

1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, hizalarında belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile Milli Emlak Müdürü odasında yapılacaktır.

2- Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.                                                                                                             

3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.                                                                                                                                                                              

4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uyarınca; Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır. 

ORTAK HÜKÜMLER:                                            
1- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dâhilinde Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;                                                
      a) Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen çevrilgen döviz kabul edilecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.
      b) Nakit olarak yatırılacak geçici teminat tutarları, idareye başvurulmadan Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine katılmak istenilen taşınmazın tapu bilgileri belirtilerek yatırılması,    
      c) Geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya Muhasebe Müdürlüğünün yazısı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)                            
      ç) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,                                                
      d) Gerçek kişiler için T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.                
3- İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.                                
4- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinde tamamlanmaması durumunda takip eden ihaleler, o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.
5-Bu ihaleye ilişkin bilgiler, https://kahramanmaras.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri https://milliemlak.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    İlan olunur. 
 

#ilangovtr Basın No ILN01974893