Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

              1- İlimiz Onikişubat İlçesi sınırları dâhilinde bulunan dosyalarında mevcut krokisinde ve şartnamesinde gösterilen aşağıda belirtilen 2 (iki) adet jeotermal kaynak su arama alanının ihale tarihinden itibaren ayrı ayrı 3 (üç) yıl süreyle ruhsat sahibinin isteği, yasal şartları taşıması ve idarece uygun bulunması durumunda 1(bir) yıl uzatılmak kaydıyla 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif suretiyle ihalesi yapılacaktır.

              2- İhale Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Yavuz Selim Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi No:4/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresindeki Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında 04.10.2023 günü saat 09:00’dan itibaren aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır. İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

              3- İhaleye katılabilmek için:

      Genel:

a-       Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan ihale müracaat formunu, (şartname ekinde)

b-       Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış geçici ve süresiz teminat mektubu veya aynı kurumun hesabına yatırılmış teminat makbuzunun aslını,

c-       İmzalanmış şartnameyi (şartnameyi okudum kabul ediyorum şerhi yazılacak),

d-       Bağlı olduğu vergi dairesi ile numarasını gösterir belgesini,

e-       İhale şartnamesini aldığına dair tahsilat makbuzunun aslını,

f-        Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdiki vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,

g-       Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

h-       İhale tarihinden önceki son iki gün içerisinde alınmış kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

i-         İhale tarihinden önceki son iki gün içerisinde alınmış kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belge,

      Gerçek Kişiler:

a-       T.C. kimlik numarası ile birlikte onaylı Nüfus Cüzdanı suretini,

b-       Noter tasdikli imza sirkülerini,

c-       İkametgâh ilmühaberini,

       Tüzel Kişiler:

       a- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu, şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Noter tasdikli suretini,

       b- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2023 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini,

      c- Yönetimin Noter onaylı imza sirkülerini,

     d-Jeotermal Kaynak Sularla İlgili işler yapabileceğine dair yetkisi bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile müessesesi ve iştirakleri ile diğer Kamu Kurum, Kuruluş ve idarelerince İlgili Kurum yada Kuruluşu temsilen ihaleye katılabilecek kişi/kişiler adına düzenlenmiş yetkili olduklarına dair belgeyi,

       İhale saatine kadar 2. maddedeki adreste bulunan ihale komisyonuna vermeleri şarttır.

                     4- İdare/Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdarenin/Komisyonun ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez. Herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

       5- İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler, ihale şartnamesini ve ihale dosyasını Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görebilir, ihale şartnamesini 2.000,00 TL karşılığında alabilir.

       6- Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Sıra No

İli

İlçesi

Kaynağın Cinsi

Alanı (Hektar)

İhale Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü

İhale Saati

1

Kahramanmaraş

Onikişubat

Jeotermal Kaynak

4598,91

594.087,20

118.817,44

04.10.2023

09:00

2

Kahramanmaraş

Onikişubat

Jeotermal Kaynak

4779,09

617.362,85

123.472,57

04.10.2023

09:30

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01878114