ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyemize ait olan İlçemiz Hayrullah Mahallesi 6813 ada 15 nolu parselde 2143,17 m² yüzölçümlü taşınmazda kayıtlı 183395/214317=1833,95 m² yüzölçümlü belediye hissesi Belediyemiz adına kayıtlı olup 15/05/2024 tarihli ve 2024/337 sayılı Belediyemiz Encümen Kararına istinaden satılacaktır.
 2. İhalesi 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 14:00 'da, ‘Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı No:134A Onikişubat/Kahramanmaraş’ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a.  maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.
 3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli  11.003.700,00 TL (On bir milyon üç bin yedi yüz TL.) Geçici Teminat Bedeli 330.111,00 TL (Üç yüz otuz bin yüz on bir TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.
 4. Söz konusu parsel imar planında KONUT DIŞI KENSEL ÇALIŞMA ALANI E=1,00 YENÇOK=4 kat olarak tanımlanmaktadır. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
 5. İhale ile ilgili tüm masraflar (Karar pulu binde 5,69,tapu harcı ve ihale gazete ilan bedeli) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir.
 6. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 500,00 TL (Beş yüz TL)+ Muhammem Bedelin 0,0005’i 5.502,00 TL ( Beş bin beş yüz iki TL) bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Emlak İstimlak Servisinden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
 7. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 8. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;
 • 2024 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
 • Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
 • İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
 • Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)
 • Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  (Gerçek Kişi)
 • Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)
 • İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)
 • Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)
 • İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 • Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
 • Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
 • Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN02036762