Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden;

Mülkiyeti İl Müdürlüğümüze ait, aşağıda bilgileri gösterilen Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Spor Salonu Hurda Karşılığı Yıkımı ve Moloz Kaldırma İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile  dosyasında mevcut idari ve teknik şartname hükümlerine göre ihale edilecektir.

1) İhaleyi Yapacak İdarenin

Adı : Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

a) Adresi : Şazibey Mahallesi Malik Ejder Caddesi No: 129/1 Onikişubat/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası : 0344 235 17 02 / 0344 235 17 04

c) Elektronik posta adresi : [email protected]

2) İhale konusu işin

a) Adı:Kahramanmaraş Göksun İlçesi Spor Salonu Hurda Karşılığı Yıkımı ve Moloz Kaldırma İşi

b) Muammen Bedeli : 85.000,00 TL (Yazıyla/SeksenBeşBinTürkLirası)

c) Niteliği Türü ve Miktarı :

Yaklaşık izdüşümü 1.640 m2 zeminde yer alan 1 kat betonarme bina yıkımı

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Kat Sayısı

ADI

Yaklaşık Toplam Yapı Alanı (m2)

Göksun

Yenimahalle

433

27

1

Göksun Spor Salonu

1.640 m2

3) İhalenin

a) Yapılacağı Yer : Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati : 18.07.2023 Salı günü Saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Kanuni ikametgahını gösterir tebligat için adres beyanı, telefon, elektronik posta adresi ve faks numarası.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi (2023 yılında alınmış.)

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 2023 yılında alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.6. İhale Dökümanı Alındı Belgesi,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tek belgede alınmış en az 1.000 m2 yıkım işi yaptığına dair veya en az 100.000,00 TL. Tutarında yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesi

4.3. İnşaatta bulundurulacak Makine ve Techizat'a ilişkin taahhütname,

Yüklenici aşağıda yazılı iş makinelerini şantiyede bulundurmak zorundadır.

4.3.1. Paletli Ekskavatör (1 Adet)

4.3.2. Lastik Tekerlekli Ekskavatör (1 Adet)

4.3.3. Beko Loder (1 Adet)

4.3.4. Damperli Kamyon (2 Adet)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale dokümanı, idarenin Avşar Mahallesi Batı Çevre Yolu Bulvarı No: 247/D Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde görülebilir ve 250,00 TL (Yazıyla/İkiYüzElliTürkLirası) karşılığı aynı adresten (Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü) satın alınabilir.

8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8.3. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

#ilangovtr Basın No ILN01855114