banner479

Bedelli askerlik 'Torba'ya giriyor

Bedelli askerlik teklifi torba yasanın içine ekleniyor.

Bedelli askerlik 'Torba'ya giriyor

Bedelli askerlik teklifi torba yasanın içine ekleniyor.

04 Aralık 2014 Perşembe 13:18
457 Okunma
 Bedelli askerlik 'Torba'ya giriyor
Bedelli askerlik teklifi torba yasanın içine ekleniyor.

Bedelli askerlik düzenlemesi, askerlik kanunu ile ilgili torba yasaya eklenerek TBMM gündemine gelecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Salı günü Meclis grup toplantısında yaptığı açıklamaların ardından 'Bedelli askerlik' gündeme bomba gibi düştü. Pek çok kişinin istifade edeceği 'Bedelli' bugün alınan kararla Torba Yasa'ya eklenecek.

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin, komisyona geleceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin, Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınacağını bildirdi.

İsmet Yılmaz, Milli Savunma Komisyonu'nda bugün görüşmeleri başlayacak olan Milli Mayın Faaliyet Merkezi kurulmasına ilişkin kanun tasarısı ile ilgili toplantıya girişinde gazetecilerin, "Bedelli askerlikle ilgili düzenleme bu tasarıya eklenecek mi?" sorusuna, "Bedelli askerlikle ilgili düzenleme komisyona gelecek" cevabını verdi. Yılmaz, bedelli askerlikten faydalanacak olan asker kaçaklarının idari para cezası ödemeyeceğini de açıkladı.


2014 TORBA YASA İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR

6552 sayılı Torba Kanun Seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından imzalandı. 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Torba Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu, 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 3201 sayılı Yurt Dışı Borçlanması Kanunu, 5502 sayılı SGK Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gibi çalışma hayatımızı ve sosyal güvenliğimizi ilgilendiren temel kanunlarda çok önemli değişiklikler oldu.
6552 sayılı Torba Kanun ile yapılan bu önemli değişikliklerden çalışma hayatımızı ve sosyal güvenliğimizi ilgilendiren bölümlerini okurlarımız için yorumladık. Bunun yanında sizlere uzun zamandır beklediğiniz prim borç yapılandırmasının usul ve esasları hakkında da ayrıntılı bilgi verilecektir.

Çalışma Hayatında Yapılan Değişiklikler
• Madde-1: Muvazaalı alt işverenlik tespitine ilişkin Müfettiş Raporlarına itiraz 6 İş Günü içerisinde Yetkili İş Mahkemelerine yapılmakta iken bu süre 30 iş gününe çıkarılmıştır. (4857, m.3/III)
• Madde-2: İşyerindeki kıdem süresi 6 aydan az olsa dahi maden yeraltı işyerlerinde çalışanlar "işe iade davası" davası açabilecek. (4857, m.18/I)
• Madde-3: İşverenler yardımcı işlerle işin teknolojik ve uzmanlık gerektiren bölümlerini alt işverene verebilir. İşin bir bölümünü alt işverene veren asıl işveren, alt işverenin işçilerinin ücretinin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle yükümlü olacak. Asıl işveren alt işveren işçisine ödenmeyen ücretini ödemekle yükümlü tutulacak. Bunun için işçinin başvurusu aranmayacak. Asıl işveren resen ücret ödeme incelemesi yapacak. (4857, m.36/V)
• Madde-4 ve madde 7: Maden yeraltı işlerinde haftalık çalışma süresi 1.1.2015 tarihinden itibaren 36 saate indirilecek. Yeraltındaki günlük çalışma süresi 6 saati aşamayacak. İşveren, zorunlu neden veya olağanüstü haller hariç fazla çalışma yaptıramayacak. Yeraltı işlerinde çalışanların fazla çalışma ücreti normal çalışma ücretinin % 100'ünden az olamayacak. (4857, m.41-m.63/I)
• Madde-5: Maden yeraltı işlerinde çalışanların yıllık ücretli izin süreleri +4 gün artırılacak. Kıdemi 1-5 yıl arası olan işçiler 14+4=18 gün, kıdemi 5-15 yıl arası olan işçiler 20+4=24 gün, kıdemi +15 yıl üzeri olan işçiler 26+4=30 gün ücretli izin hakkına sahip olacak. (4857, m.53/IV)
• Madde-6: Asıl işverenin alt işvereni değişmiş olsa dahi aynı işyerinde çalışan işçinin izin süresi toplam çalışma süresine göre belirlenecek. Alt işverenin işçilerine izinlerini kullandırıp kullandırmadığından asıl işveren de sorumlu olacak. (4857, m.56)
• Madde-8: Kamuda istihdam edilen alt işveren işçilerinin iş sözleşmeleri 1475 sayılı Kanunun 14. maddesi gereği kıdem tazminatı ödenmesini gerektirir biçimde feshedilirse (veya işin bitmesi nedeniyle iş akdi sona ererse) işçilerin kıdem tazminatları ilgili Kamu Kurumu tarafından ödenecek. Aynı işverenin farklı Kamu Kurumlarından iş alması ve işçilerin farklı Kurumlarda çalışması halinde kıdem süresi kamuda çalışılan sürelerin toplamından oluşacak.(4857, m.112)
• Madde-9: Yer altı maden işlerinden linyit ve taş kömürü çıkarılan işyerlerinde çalışan işçilere ödenecek ücret asgari ücretin 2 katından az olamayacak. (3213 Maden Kanunu, ek madde 9)
• Madde-15: Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer yapılan hallerde bu araçlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulanmayacak. (6331, m.2/II-e)
• Madde-16: Çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler işyeri hekimine ilave diğer sağlık personeli çalıştıracak veya hizmet alacak. Az tehlikeli sınıfta yer alıp 10 kişiden az çalışanı olan işverenler Bakanlıkça ilan edilen eğitimi tamamlarsa İSG hizmeti verebilecek. 10 çalışan sayısının belirlenmesinde çırak ve stajyerler dikkate alınmayacak. (6331, m.6/I-a)
• Madde-17: Az tehlikeli sınıfta yer alan ve çalışan sayısı 10'dan az olan işyerlerinde çalışanlar sağlık raporlarını kamu hastanelerinden, üniversite hastanelerinden veya ve aile hekimlerinden alabilecek. (6331, m.15/III)
• Madde-25: İş akdi sonlandırılan işçinin işe iade davasını kazanması halinde işveren tarafından verilen 4 aylık bildirgenin son günü dikkate alınarak hak sahipliği belirlenecek. İşsiz geçen dönemler için işsizlik ödemesi yapılacak. Bildirgenin ait olduğu 4 aylık süre için işsizlik ödemesi yapılmış ise bu ödemeler geri alınacak, işsiz geçirilen dönemler için ilave ödeme yapılması halinde 4 aylık dönemde yersiz ödenen miktarlar bu ödemeden mahsup edilecek. (4447, m.50/III)
3201 sayılı Yurtdışı Borçlanma Kanununda Yapılan Değişiklikler
• Madde-28: 3201 sayılı Yurtdışı Borçlanma Kanununa göre, borçlanma müracaat tarihinde Türk vatandaşı olmayanların borçlanma hakkı bulunmamakta idi. Yapılan değişiklik sonucu Türk vatandaşlığından izinle çıkanlar (mavi kartlılar) Türk vatandaşı olarak geçirilen 18 yaşından sonraki süreleri borçlanabilecek. (3201, m.1)
• Madde-29: Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanan ülkelerde Türkiye sigortasından önce sigorta başlangıcı olanların yurt dışı sigorta başlangıcı Türkiye sigorta başlangıcı olarak kabul edilecek ve bu tarih dikkate alınarak emeklilik şartları belirlenecek.. (3201, m.5/V)
• Madde-30: Mavi kartlıların borçlanabilmesine ilişkin davalarla yurt dışı sigorta başlangıcının Türkiye sigorta başlangıcı sayılmasına ilişkin davalardan feragat edenler yeni düzenlemeden yararlanacak. Davadan feragat edilmesi nedeniyle vekâlet ücreti ödemesi yapılmayacak. (3201, geçici m.8)

SGK Kanununda Yapılan Değişiklikler
• Madde-31-32-33: SGK, sosyal güvenlik alanında eğitim, araştırma, ve danışmanlık faaliyeti yapmak ve yaptırmakla yetkili olacak. SGK bünyesinde Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı Kurulacak. (5502, m.3-23-25)
5510 sayılı Reform Kanununda Yapılan Değişiklikler
-Ev Hizmetlerinde Çalışanlar-
• Madde-40: Ev hizmetlerinde çalışanlar zorunlu sigorta kapsamında idi. 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren aynı kişinin evinde 10 günden az çalışması olan kadınlar zorunlu sigortalı sayılmayacak. Bunların sigortalılıkları % 2 KVK primi ödenerek sağlanacak. (5510, m.6)
-Yabancı Uyruklular-
• Madde-40: Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmamış ülkelerden gelen ve geldiği ülkelerden primi ödenen sigortalılar 3 ay sigortadan muaf olacak. Türkiye'deki çalışmaları 3 aydan fazla sürenler ise 3. ayın bitim tarihinden itibaren tüm sigorta kollarına tabi tutulacaklar. (5510, m.6)
-Yurt Dışında İkamet Eden Bağ-Kur'lular-
• Madde-40: Türkiye'de ticari faaliyette bulunduğu için (vergi mükellefi-şirket ortağı) Bağ-Kur sigortalısı olması gerekenler yurt dışında ikamet etmeleri ve ikamet ettikleri ülkede prim ödemeleri koşuluyla Bağ-Kur sigortasından muaf olacaklar. (5510, m.6)
-Madencilerin Emeklilik Yaşı-
• Madde-41: Maden yeraltı işlerinde çalışanlar 20 yıl sigortalılık süresini tamamlamaları koşuluyla 50 yaşında emekli olabilecek. (5510, m.28)
-Ağır Engelli Çocuğu Bulunan Anneler-
• Madde-41: Başkasının bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu bulunan kadınlara prim ödemelerinin dörtte biri oranında yıpranma primi verilecek ve verilen yıpranma primi emeklilik yaşından düşülecek. (5510, m.28)
-Maden Çalışanlarının Yıpranması
• Madde-42: Maden yer altı işlerinde çalışan ve yıpranma hakkından yararlanmak için fiilen çalışılması gereken süreler, yıllık izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal tatil, bayram tatili, genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası eğitim sürelerini de kapsayacak. (5510, m.40)
-Doğum Borçlanması-
• Madde-43: SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı sigortalısı olarak tescil yapıldıktan sonra doğum yapan kadınlar 3 çocuğa kadar, her çocuk için 2 yıllık süreyi borçlanabilecek. Sigortalı olmadan önce yapılan doğumlar için borçlanma yapılamayacak. (5510, m.43)
-Tüp Bebek Denemesi-
• Madde-45-47: Tüp bebek için 2 olan deneme süresi 3'e çıkarıldı. Tüp bebek için katılım payı 1. denemede % 30, 2. denemede % 25, 3. denemede ise % 20 oranında olacak. Harp Malulleri, 2330 kanun kapsamından malullük aylığı alanlar, bunların eşi, vazife malullerinden başkasının bakımına muhtaç olanlar ve bunların eşleri tüp bebek için katılım payı ödemeyecek. (5510, m.63, m.68)
-Topluluk Sigortalıları-
• Madde-50: Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerden iş sütlenen işverenler tarafından çalıştırılmak üzere bu ülkelere götürülen işçilerin (5510, m.5/g sigortalısı-Topluluk sigortalısı) sigorta primine esas kazanç üst sınırı 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 3 asgari ücret olacak. 3 Asgari ücreti aşan kısımdan sigorta primi alınmayacak (5510, m.82)
-Emekli Maaşını Çekme Süresi-
• Madde-53: Emekli maaşını 6 ay boyunca çekmeyen, maaş hesabı 6 boyunca hareketsiz kalan emeklilerin maaşları kontrol amacıyla durdurulmakta idi. Yapılan değişiklikle bu süre 12 aya çıkarıldı. Maaş hesabı 12 ay boyunca hareketsiz olan, maaşını 12 ay boyunca almayanın maaşı durdurulacak. Maaşın bağlanması için yeniden müracaat edilmesi gerekecek. (5510, m.97)
-Eve Hizmetlerinde Çalışanlar-
• Madde-55: Ev hizmetlerinde çalıştırılan kadın sigortalının çalışma süresinin 10 günden fazla olması halinde, sigortalıyı çalıştıran ev sahibi sigortalının bildirimini E-Bildirge sistemi dışında matbu bir form ile de yapabilecek. (5510, ek m.9)
• Madde-55: Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılan kadınlar için % 2 oranındaki sigorta primi ev sahibi tarafından ödenecek. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılan kadınların sigortalılık tescili, çalışmanın geçtiği ay sonuna kadar çalışan ve çalıştıranın imzasını ihtiva eden bir form ile SGK'ya yapılacak. (5510, ek m.9)
• Madde-55: Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılan kadınlar hastalık parası alamayacak. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan sigortalılar, işverenin ödediği prim matrahının % 32,50 oranı üzerinden 30 günlük prim ödeyebilecek. Prim tutarı ilgili ayın son gününe kadar ödenmez ise ilgili ayın prim ödeme hakkı düşecek. Bu kapsamda ödenen primler 4/a statüsünde sayılacak. (5510, ek m.9)
• Madde-55: Kadın sigortalıları ev hizmetlerinde çalıştıran ev sahipleri işveren sayılmayacak. İş Kazasından önceki 10 gün içinde tescil yaptırmamış olanlar iş kazası sigorta yardımlarından yararlanamayacak. İş Kazası nedeniyle geçici veya sürekli iş göremezlik ödemesi için prim borcunun bulunmaması şartı aranacak. (5510, ek m.9)
• Madde-55: Ev hizmetlerinde çalışan kadın sigortalıların iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölmesi halinde hak sahiplerine bağlanacak iş kazası gelirine ait peşin sermaye değeri ev sahibine rücu edilemeyecek.
• Bu kapsamda sigortalı olan kadınlar 30 gün prim ödeyince sağlıktan yararlanacak. 60 günden fazla prim borcu bulunan sağlık hizmetinden yararlanamayacak.(5510, ek m.9)
Prim Borç Yapılandırması
-Gelir Testi, GSS Prim Borcu-
• Madde-57: Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve hak sahipliği bulunmayan kişilerden, gelir testine girmeyen ve GSS tescili en üst kademeden borçlandırılan GSS'liler, 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 6 ay içinde (31.Mart 2015 tarihine kadar) gelir testine başvurduğu takdirde GSS primleri yapılan gelir testine göre tescil başlangıç tarihinden itibaren başlatılacak. (5510, geçici m.53)
-Gelir Testi, GSS Prim Borcu-
• Madde-57: 11 Eylül 2014 tarihinden önce SGK tarafından resen GSS tescili yapılıp bir aylık süreden sonra gelir testine giren ve geliri 2 asgari ücret altında çıkan kişilerin, tespit edilen gelirlerine göre tahakkuk ettirilecek primleri, tescil başlangıç tarihinden itibaren başlatılacak. (5510, geçici m.53)
-GSS Prim Borç Aralıkları-
Gelir Aralığı ve Ödenecek prim Tutarı
DÖNEM 1/3 ile 1 Asgari Ücret Arası 1-2 Asgari Ücret Arası 2 Asgari Ücret Üzeri
1.1.2012-30.6.2012 35,46 106,38 212,76
1.7.2012-31.12.2012 37,62 112,86 225,72
1.1.2013-30.6.2013 39,14 117,43 234,86
1.7.2013-31.12.2013 40,86 122,58 245,16
1.1.2014-30.6.2014 42,84 128,52 257,04
1.7.2014-31.12.2014 45,36 136,08 272,16
-Gelir Testi Yaptırması Gerekenler-
• Sosyal Güvencesi ve hak sahipliği bulunmayanlar
• Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, Çağrı üzerine çalışanlar, Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar
• Öğrenim görmeyen 18 yaşından büyük çocuklar
• Sigortalılığı sona erenler
• Lise/Üniversite eğitimi sona erenler 
-Gelir Test Başvuru Tarihi-
• Son 1 yıl içinde 30 günden az prim ödemesi olanlar işten çıktığı tarihten itibaren 1 ay içinde
• Son 1 yıl içinde 30-89 gün arası prim ödemesi olanlar işten çıktığı tarihi takip eden 10. günden itibaren 1 ay içinde
• Son 1 yıl içinde 90 gün ve üzeri prim ödemesi olanlar işten çıktığı tarihi takip eden 100. günden itibaren 1 ay içinde
• Liseyi bitirenler mezuniyet tarihini takip eden 120. günden itibaren 1 ay içinde
• İşsizlik maaşı alanlar, işsizlik ödeneğinin bittiği tarihten itibaren 1 ay içinde 
• Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar işe girdikleri tarihten itibaren 1 ay içinde 
• Üniversiteden mezun olanlar mezun oldukları tarihten itibaren 1 ay içinde
-Oda Kaydı Geçersiz Sayılanlar-
• Madde-58: Bağ-Kur sigorta tesciline esas Oda kayıtları geçersiz sayılanlardan primlerini 31.12.2013 tarihine kadar ödemiş olanların sigortaları geçerli sayılacak. Tarımsal faaliyet kayıtları usulüne uygun olmayan sigortalıların 31.10.2010 tarihine kadar geçen sürelere ait primleri 31.12.2013 tarihine kadar ödenmiş ise sigorta süreleri geçerli sayılacak. Ancak tevkifat kesintine binaen geriye dönük yapılan tescillerden , tevkifatın yapıldığı tarihte ziraat odası kaydı bulunmayanın daha sonra geriye dönük tesis edilen kayıtlar geçerli sayılmayacak. (5510, geçici m.54) 
-Kapanan İşyerlerinin Borçları-
• Madde-59: Kapanan işyerlerinden ödeme süresi 31.12.2013 tarihi öncesine ait olan prim, İSP, SGDP, İPC, İPC, EKP, ÖİV, DV borçlarından, borç türü bazında borç asılları 100 TL'yi aşmıyor ise bu alacakların tahsilinden vaz geçilecek. (5510, geçici m.55)
-Resmi Kurumlara Uygulanan İdari Para Cezaları (İPC'ler)-
• Madde-61: Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi vermekle yükümlü tutulan Kamu Kurumları, (odalar, vergi daireleri v.b.) işyeri bildirgesi vermekle yükümlü tutulan ticaret sicil müdürlükleri, ruhsatları SGK'ya göndermekle yükümlü tutulan ruhsat vermeye yetkili makamlar, ilgili bildirgeleri/belgeleri 11.9.2014 tarihinden itibaren 3 ay içinde verirse İPC uygulanmayacak. Uygulanan İPC ödenmemiş ise terkin edilecek. (5510, g.m.57)
-İş-Kur'a Uygulanan İdari Para Cezaları 
• Madde-61: İş-Kur tarafından verilmesi gereken sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri, prim bildirgeleri 11.9.2014 tarihinden itibaren 3 ay içinde verirse İPC uygulanmayacak. Uygulanan İPC ödenmemiş ise terkin edilecek. (5510, g.m.57)

-TÜİK Çalışanlarının Sigorta Prim Matrahları (SPEK Tutarı)-
• Madde-62: TÜİK'te 18.11.2005 ila 1.10.2008 tarihleri arasında çalışan geçici personele ödenen fazla çalışma ücretleri sigorta priminden muaf olacak. (5510, geçici.m.58)
-Soma Şehit Yakınlarına Yapılacak Sosyal Yardımlar-
• Madde-63: Soma Maden Kazasında Şehit olan sigortalıların SGK'ya borcu varsa terkin edilecek. Soma Maden Kazasında Şehit olan sigortalıların dul eşi, yetim çocukları, anne ve babasına aylık bağlanması için 5 yıl sigorta 900 gün prim şartı aranmayacak. Soma Şehitlerinin anne ve babasına ölüm aylığı ve iş kazası geliri bağlanmasında 'asgari ücretin altında gelirin bulunması' ve 'SGK'dan emekli maaşı alınmaması' şartı aranmayacak. Dolayısıyla sigortalıdan artan bir hisse varsa ya da artan hisse olmamakla birlikte anne, babanın yaşı 65 üzerindeyse başka bir şart aranmadan ölüm aylığı alabilecekler. (5510, geçici.m.59)
-Soma Şehit Yakınlarının Kamu Kurumlarında İstihdam Edilmesi-
• Madde-63: Soma Maden Kazasında Şehit olan sigortalıların eş ve çocuklarından biri, eşi yoksa kardeşlerden birisi, Kamu işyerlerinde sınav şartı aranmaksızın istihdam edilecek. (5510, geçici.m.59)
-İş Mahkemeleri Kanunda Yapılan Değişiklik
• Madde-64: Hizmet Tespit Davaları hariç olmak üzere SGK'ya dava açmadan önce SGK'ya müracaat etmek zorunlu olacak. SGK 60 gün içinde cevap vermezse talep reddedilmiş sayılacak. Talep ve ret işlemi gerçekleştikten sonra dava açılabilecek. SGK'ya başvuruda geçirilecek süre hak zamanaşımı ve düşürücü sürelerin hesabında dikkate alınmayacak. (5521, m.7)
• Madde-64: 4/a Kapsamındaki sigortalı tarafından hizmet tespiti amacıyla işveren aleyhine açılan davalarda dava SGK'ya resen ihbar edilecek. İhbar üzerine SGK, davalı yanında feri müdahil olacak. SGK Kanun yoluna başvurabilecek. SGK, kesinleşen Mahkeme Kararı uygulayacak. SGK feri müdahil olacağı için vekalet ücreti ödemeyecek. (5521, m.7)
657 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik
-Özelleştirme Nedeniyle İşsiz Kalanlar-
• Madde-66: Özelleştirme sonucu iş akdi sona erip Kamu Kurumlarına nakil hakkı olmayan işçiler, emekli olma hakkını kazanacağı süreye kadar Kamu Kurumlarında 4/c statüsünde istihdam edilebilecek. (657, m.4/C)
2022 Sayılı 65 Yaş Maaşı Bağlanması Kanunda Yapılan Değişiklik
-65 Yaş Maaşları-
• Madde-82: 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alma hakkı bulunmadığı halde aylık almış olan veya aylık alma şartlarını yitirmesine rağmen aylık almayı sürdürenlerin yersiz ödenen aylık tutarları ve bu tutarlardan doğan ceza ve faizler terkin edilmiştir. (2022, geçici m.4)
5746 sayılı Ar-Ge Kanunda Yapılan Değişiklik
-Ar-Ge Personel Teşviki-
• Madde-144: Ar-Ge ve Teknoloji Merkezlerinde çalışanlar için daha önce 5 yıl süreyle uygulanmakta olan sigorta prim teşvikindeki 5 yıllık süre şartı kaldırıldı. (5746, m.3)
Prim Borç Yapılandırması
• Madde-81: 2014/Nisan ve önceki dönemlere ait olup 11.9.2014 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, İSP, SGDP, ödeme imkanı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı ve topluluk sigorta primi, EKP, ÖİV, DV borçları,
• Gelir Testine dayalı olarak GSS prim borcu bulunanların GSS prim borçları,
• 30 Nisan 2014 tarihine kadar işlenen fiiller nedeniyle uygulanan İPC borçları,
• 30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel bina inşaatları ve ihale konusu işler için 11 Eylül 2014 tarihinden önce SGK tarafından resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde ödenmeyen asgari işçilik fark prim borçları,
• Kamu Kurumları ve Kamu Kurumu yerine geçen işletmelerde çalışan ve bu sürelerde emekli maaşı kesilmesi gerektiği halde yersiz olarak emekli maaşı alan emeklilerin aldıkları emekli maaş borçları yapılandırma kapsamında olacak.
• Yapılandırma kapsamına giren prim borç asıllarına daha önce uygulanan gecikme cezası ve gecikme faizi silinecek. Bunun yerine borç asıllarına Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yeni faiz/gecikme zammı hesap edilecek.
• Yapılandırma kapsamına giren İPC borç asıllarının % 50'si ile İPC borç aslına uygulanan gecikme cezası ve gecikme faizi silinecek. Bunun yerine İPC borcunun % 50 üzerinden Yİ-ÜFE oranları esas alınarak yeni faiz/gecikme zammı hesap edilecek.
Yapılandırma Müracaat Zamanı
• Prim borç yapılandırması imkânından yararlanmak isteyen işverenler ve sigortalılar 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 4 ay içinde-31 Aralık 2014 tarihine kadar SGK'ya başvuruda bulunacak.
• Gelir Testine dayalı GSS prim borcu bulunan sigortalılar için müracaat süresi 7 ay- 30 Nisan 2015 tarihine kadar olacak.

Taksit Ödeme Süreleri
• Prim borç yapılandırması imkânından yararlanmış olan işverenler ve sigortalılar ilk taksitlerini, peşin ödemeyi seçenler borcun tamamını 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 4 ay içinde-31 Ocak 2015 tarihine kadar ödeyecek.
• Gelir Testine dayalı GSS prim borcu bulunan sigortalılar ilk taksitlerini, peşin ödemeyi seçenler borcun tamamını 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 8 ay içinde-31 Mayıs 2015 tarihine kadar ödeyecek.
GSS Prim Borcunun Peşin Ödenmesi
• Gelir Testine dayalı GSS prim borcu bulunan sigortalıların peşin ödeme talebinde bulunmaları ve GSS prim borcunun tamamını 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 8 ay içinde-31 Mayıs 2015 tarihine kadar ödemeleri halinde hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecek.
Taksit Süreleri
• İşveren ve sigortalıların prim borcu ile gelir testine dayalı GSS prim borcu bulunan sigortalıların prim borç yapılandırmalarında peşin ödemeyi seçmemeleri halinde taksit sayılarını 6-9-12 veya 18 olarak belirtmeleri gerekecek. Taksit sayısının 6 seçilmesi halinde borca % 5, taksit sayısının 9 seçilmesi halinde borca % 7, Taksit sayısının 12 seçilmesi halinde borca % 10, Taksit sayısının 18 seçilmesi halinde borca % 15 oranında vade farkı uygulanacak.
Bağ-Kur Prim Borcu Sigortalılık Süreleri Durdurulanlar
• 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle 60 ayı aşan borç nedeniyle sigortalılık süresi durdurulanlar, durdurulan sigortalılık sürelerine ait borç asılları ile bu kanun kapsamında Yİ-ÜFE oranlarına göre hesaplanan yeni gecikme zammının tamamını 31 Ocak 2015 tarihine kadar ödemeleri koşuluyla durdurulan sigortalılık sürelerin ihya edilecek. Borcun tamamı bu süre içinde ödenmez ise ihya geçerli sayılmaz ve ödenen tutarlar sigortalıya faiz uygulanmaksızın iade edilir.
Taksitleri Aksatılması
• Bir takvim yılı içinde ödenmesi gereken taksitlerden 1 ya da 2 taksitin ödenmemiş olması yapılandırmayı bozmayascak. Ancak aksatılan taksitin, son taksiti takip eden ayın sonuna kadar işletilecek gecikme zammıyla birlikte ödenmesi gerekecek. 
• Yapılandırma bozulsa bile ödenen taksitler nispetinde yararlanılacak. 
• SGK tarafından tatbik edilen hacizler ödemeler nispetinde kaldırılacak.
2013 SGDP Borç Yapılandırması
• Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarını 2013 yılında 6385 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran emekliler, 6385 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmalarını bu kanun kapsamına yapılandırmasına dönüştürebilecek. Ancak bu metodun ekonomik olmayacağını belirtmek isterim. 
Sağlıktan Yararlanma
• Prim borcunu yapılandıran Bağ-Kur sigortalıları, GSS prim borcunu yapılandıran GSS sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6 kapsamındaki borçlarını yapılandıran sigortalılar, ilk taksitlerini ödemelerini müteakip, taksit dışında 60 günden daha fazla süreye ilişkin prim borçlarının olmaması koşuluyla sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
Cari Ay Prim Ödemeleri
• Prim borcunu yapılandıranlar, yapılandırma dışında kalan cari ay prim borçlarını çok zor durum hali hariç bir takvim yılı içinde 2'den fazla aksatırsa, (süresi dışında ödeme yapılsa bile) kalan taksitlerini ödeme hakkını kaybedecekler.
Ödeme Sürelerinin Uzatılması
• Bakanlar Kurulu, gelir testine girmekle yükümlü olan GSS sigortalılarının GSS prim borcuna başvuru ve ödeme süresini 6 ay, işveren ve diğer sigortalılar için ise 1 ay uzatabilecek. Bu uzatma Bakanlar Kurulu yetkisinde olup uzatma hakkının kullanılması Bakanlar Kurulu'nun tasarrufunda olacak.

Sabah Gazetesi

Son Güncelleme: 04.12.2014 13:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner471

banner457

banner372

banner432

banner464

banner373