banner430

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reformu paketi

Erdoğan, ekonomi reform paketinin çerçevesini yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın oluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reformu paketi

Erdoğan, ekonomi reform paketinin çerçevesini yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın oluşturduğunu söyledi.

Sinan Doruk
Sinan Doruk
12 Mart 2021 Cuma 17:02
274 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reformu paketi
banner474

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na konuştu.

Erdoğan, reform paketinin ortaya koyduğu hedef doğrultusunda ekonomiyi dört temel üzerinde büyütmek istediklerini söyledi.

En büyük önceliklerinin mali disiplin olacağını belirten Erdoğan, döner sermayelerin gözden geçirileceğini ve kamuda tasarruf yapılacağının altını çizdi.

Paket kapsamında küçük esnafa müjde veren Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM, İHRACAT...
"Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken, sorun gördüğümüz yerlere gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getiriyoruz. Yeni dönem, 4 temel üzerine oturtulacak: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat.

Bu amaçla harcama disiplini, kamu borç yönetimi vergi düzenlemeleri, kamu özel iş birlikleri ve kamu özel teşebbüsleri kapsayan yeni politikaları bu dönemde hayata geçiriyoruz.

Güçlü, sağlam ve her türlü şoklara karşı giden yol makroekonomik istikrarın tesisi ve devamından geçiyor. Bir dizi yapısal tedbirin alınması şart. Açıklayacağımız reformların omurgasını makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor. Kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık.


İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
İlk reform alanımız, risklere karşı daha güçlü kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır. Önümüzdeki dönemde de mali disiplin en temel önceliğimiz. Fiyat istikrarını bir kenara koyuyoruz.

Harcama disiplini konusunda önceliği bütçe politikalarına veriyoruz. Meclis'in bütçe hakkının kapsamını genişletirken şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Döner sermayeleri göden geçiriyor verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine Meclis denetimi kapsamına alıyoruz. Özel hesap uygulamalarını acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırarak bu kriterleri karşılamayanları kademeli olarak kaldırıyoruz. Böylece birlik ilkesini güçlendirmiş oluyoruz.

Kamu idarelerinde tasarrufu yaygınlaştıracak önlemleri hayata geçiriyoruz. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ
Esnaf kardeşlerime buradan bir müjde vermek istiyorum. Salgın döneminde esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Dar gelirli küçük esnafımıza yönelik vergi muafiyeti geliyor.

Basit usülde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, marangoz, çay ocağı işletmecisi, terzi gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz. Kapsama giren esnafımızı çok ciddi şekilde rahatlatacağını inandığım bu kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE DİJİTAL VERGİ DAİRESİ UYGULAMASINI BAŞLATIYORUZ"
Vergi usül kanununu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz. Vergi cezalarında uzlaşma kapsamını genişletiyoruz. Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.

Vatandaşlarımız vergi dairesine gitmeden işlemleri dijital ortamda yapabilsin diye 7/24 hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Dijital vergi asistanı sistemini devreye alıyoruz.


"AĞIRLIKLI OLARAK TÜRK LİRASI İLE BORÇLANACAĞIZ"
Bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz. Kamu borcumuzun milli gelire oranı yüzde 41 seviyesinde. AB ülkelerinin borçluluk ortalaması yüzde 90'a yakın. Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içindeki payını düşürüyoruz. Ağırlıklı olarak TL ile borçlanacak TL cinsi senetleri kullanacağız. Borçlanmanın ortalama vadesini piyasa şartları uyumlu olarak artırıyoruz.

Hazine nakit yönetimini daha güçlü hale getiriyoruz. Hazine'nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabını Tek Hazine Kurumlar Hesabı Sistemi'nde toplayarka, nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz. Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerimizi aşağıya çekecek politikaları tahkim ediyoruz. Kamu maliyesinin gelir tarafını oluşturan vergi politikalarını hem sadeleştiriyor hem de öngörülebilirliği artıran adımlar atıyoruz.

ŞEFFAFLIK VURGUSU
Harcama alanında en temel hassasiyetlerimizden biri ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasında en ufak adaletsizliğin yaşamamasıdır. Bunun için merkezi ve yerel yönetimlerin sosyal yardım verilerini Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi sistemine entegre ederek veri paylaşımını sağlıyoruz.

Şeffaflığı attırmak gayesiyle bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi 3 ayda bir Kamu Maliyesi Raporu ile milletimizle paylaşıyoruz.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE HEDEF TEK HANELİ RAKAMLAR
Öncelikli gündem maddelerimizden birisi de enflasyonla mücadele olacaktır. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır. Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme İcra Komitemizin çatısı altında merkezi izleme sistemi kuruyoruz.

GIDA BANKACILIĞI
Gıda Bankacılığı sistemini cazip hale getirerek yaygınlaştırıyoruz. Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriyoruz. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinde katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaları hızla tamamlıyoruz. Gıda Komitesi'nin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi kuruyoruz.

Ülkemizde yılda 19 milyon ton israf ediliyor. Hizmet sektöründe işletme başına israf yılda 4 tonun üzerinde. Buna dur demek için harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandırma mekanizmasını geliştiriyoruz. Bu ürünleri Dijital Tarım Pazarı'na dahil ederek hızla alıcılarla buluşmasını sağlıyoruz.

DİJİTAL PARA
Katılım finans sektörüne yönelik Merkezi Danışma Kurulu'nu hayata geçiriyoruz. Sermaye piyasaları alanında da önemli düzenlemelerimiz olacak. Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ
Yıllık cirosu 500 milyar lira olan gıda sektöründe yaşanan israfı sadece yüzde 2 azaltsak, 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş olacağız. Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni tesis ediyoruz. Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının yer alacağı bu komitenin, enflasyonla mücadelede etkinliği artıracağına inanıyoruz.

Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre yapılacaktır. Finansal istikrarın sağlanması ve finans sektörünün geliştirilmesi de öncelikli konularımız arasındadır. Sektörün sahip olduğu gücü koruyup, bağışıklığını daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Zorunlu kredilere yönelik girişim sermayeli fonlarının kurulması amacıyla mevzuat altyapısı oluşturuyoruz. Varlık yönetim şirketlerinin rekabetçi ve kurumsal bir yapıda faaliyet gösterebilmeleri için bu şirketlere uygulanan damga, harç ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi istisnasını süresiz hale getiriyoruz.

KATILIM FİNANS TAHKİM MEKANİZMASI
Salgının gecikmeli yansıyabilecek olumsuz etkilerini şimdiden bertaraf etmek ve bankacılık sektörünün aktif kalitesini daha da iyileştirmek üzere bazı tedbirler alıyoruz. Katılım finans sektörünün gelişimini hızlandıracak yeknesak bir kanuni düzenleme hazırlıyoruz. Bu düzenlemeyle katılım finans sektörü tek çatı altında toplanırken, sektöre yönelik bir merkezi danışma kurulu da hayata geçiyor. Uluslararası standartlarda bir Katılım Finans Tahkim Mekanizması kuruyoruz.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ YAYGINLAŞTIRILACAK
Finans sektörünün kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir dizi adım atıyoruz. Bu maksatla ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezi'ni yeniden yapılandırıyoruz. Bireysel Emeklilik Sistemi'ni çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.

CARİ AÇIKLA MÜCADELDE 3 TEMEL POLİTİKA
Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip edeceğiz. İlk olarak, yapısal cari açığa odaklanıyoruz. İkinci önceliğimiz, ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak, potansiyeli olup hiç ihracat yapmamış KOBİ'leri ihracata teşvik etmektir. Üçüncü ve son alanımız ise sanayide yeşil dönüşümü desteklemektir. Dijital pazar yeri platformlarında ürünlerini satışa sunan firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz.

İSTİHDAMA FİNANSMAN DESTEĞİ
Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ilave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getiriyoruz. Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir.

İKİ YENİ YAPI KURULUYOR
Üretken yatırımların artmasını sağlamak için özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz. Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek amacıyla iki yeni yapı kuruyoruz.

Bunlardan birincisi, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'dur. Devlet desteklerinde kamu kaynaklarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak için tüm destek uygulamalarının ilke ve esaslarını belirleyen, etki değerlendirmesi yapılmasını mümkün kılan bir çatı mevzuat oluşturuyoruz.

İkincisi ise; Hazine ve Maliye Bakanımızın başkanlığında faaliyelterini yürütecek Finansal İstikrar Komitesi'dir. Yeni oluşturacağımız bu yapılarla, ekonomi ve finans politikalarımızda şeffaflığı, öngörülebilirliği ve koordinasyonu artırarak iletişim mekanizmalarını güçlendiriyoruz.

KAMU YÖNETİMİNE GÜVEN ARTIRILACAK
Kamu yönetimine olan güveni en üst seviyeye çekmek ve alınan kararların kalitesini artırmak için üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartlarını güçlendiriyoruz.

Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir. Türkiye İstatistik Kurumu'nu ilişkili kuruluş haline dönüştürüyoruz.

YABANCI YATIRIMCILARLA İLGİLİ ADIM
Uluslararası yatırımcıların vergi hususunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları'nı revize ediyoruz. Birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergi meselelerinde karşılıklı anlaşma yöntemini daha yoğun şekilde kullanacağız.

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları'nı yaygınlaştırıyoruz. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesini sağlıyoruz. Vergi denetiminde, standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz. Bu sayede, vergi incelemelerinde sektörler ve konular itibarıyla ortaya çıkabilen farklı uygulamaları ortadan kaldırıyoruz.

DİJİTAL VERGİ DENETİMİ SİSTEMİ
Dijitalleşmenin getirdiği hızdan faydalanarak, mükelleflerimizin uzun süreye yayılan denetimlerden kaynaklanan sıkıntılarını çözüyoruz. Elektronik tebligat, elektronik inceleme, elektronik tutanak ve elektronik raporu içeren Dijital Vergi Denetimi sistemini geliştirerek, vergi inceleme sürelerini kısaltıyoruz.

İHALELERDE YENİ SİSTEM
Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz. Önemli ölçüde azaltacağımız kamu alım ihalelerindeki istisnalardan, muhafaza edilecekleri de disiplin altına alıyoruz. Kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinliklerini, ihaleden önce objektif şekilde tespit ederek kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Kamu alımlarını yerli ürünlere yönlendirerek, yurt içi sanayinin gelişmesine, çeşitlenmesine ve büyümesine katkı sağlıyoruz. Stratejik sektörlerdeki ürünler için yerliliği artıracak ve teknoloji transferini sağlayacak alım garantilerinin önünü açıyoruz.

Kamu Özel İş Birliği Kanunu'nun çıkarılmasını planlıyoruz. Kamu İktisadi Teşebbüslerimizi günün ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutmak üzere bir çalışma başlatıyoruz."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner471

banner457

banner372

banner432

banner464

banner373