İLAN
ELBİSTAN 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO    : 2019/263
KARAR NO: 2024/21

Sanık İbrahim Mansur hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılıp bitirilen açık yargılaması sonunda: 
"1-)Sanık Halaf Halaf hakkındaki dosyanın iş bu dosyadaki diğer sanık yönünden dosyanın sürüncemede bırakması göz önüne alınarak sanık hakkında açılan davanın tefrikine,
2-)Sanık İbrahim'in üzerine atılı “Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek Veya Yaptırmak Veya Aracılık Etmek Veya Yer Temin Etmek” suçundan eylemine uyan TCK. 227/2, 62/1,52/2,52/4,53/1 maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın sabıkasında bulunan ve açıklanması geri bırakılan Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/324 Esas 2018/550 Karar sayılı hüküm hakkında gereğinin takdir ve ifası için mahkemesine ihbarda bulunulmasına, Elbistan Adli Emanete kayıtlı 2019/126 sırasında kayıtlı eşyaların imhasına, Elbistan Adli Emanete kayıtlı 2019/103 sırasında kayıtlı paralardan sanık İbrahim'den ele geçen ve tanıklardan aldığı sabit olan 600 tl'nin 5237 sayılı TCK'nın 55/1 maddesi uyarınca müsaderesine, kalan 10 tl'nin sanık İbrahim'e iadesine, sanığın gözaltında geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi uyarınca cezasından mahsubuna, hüküm kesinleşinceye kadar yapılacak olan yargılama giderleri hariç olmak üzere yapılan; sanık İbrahim yönünden 1 adet tebligat gideri olan 14,00  TL, ortak gider olan 4 adet tebligat gideri olan 56,00 TL nin yarısı olmak üzere toplamda 42 TL' nin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,
Dair, sanıkların yokluğunda, C.Savcısının mütalaasına kısmen uygun olarak, yoklukta verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi asliye ceza mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere tarafların yasa yoluna başvurmakta muhtariyetlerine, yasa yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine dair CMK.231/1 maddesi gereğince hüküm fıkrası okunarak, verilen karar gerekçesiyle birlikte açıkça okunup tefhim olundu " şeklinde  karar verilmiştir. 
Yukarıda yazılı bulunan kararın ve Cumhuriyet Savcısı  Merve Yavuzay'ın 17/01/2024 tarihli yazısı ile gerekçeli kararı istinaf ettiği hususlarının adresi tespit edilemeyen Mansur ve Hamra oğlu 01/01/1970 Halep doğumlu, 99710270308 yabancı kimlik nolu İBRAHİM MANSUR'a  ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ yapılmış sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

#ilangovtr Basın No ILN02010866