T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

DSİ 20.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

DSİ 20.Bölge Müdürlüğü tarafından mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait, Gaziantep Karayolu üzeri Erkenez Mevkii 46080 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde 1400 ada / 6 parsel içerisinde bulunan Makina İmalat Ve Donatım Şube Müdürlüğü Binası (Toplam 1515m², 3 katlı bina), Merkez Atölye Binası ((3900 m² tek katlı,(270 m²si asma kat)) yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında; yıkım işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü yapılacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 25.07.2024 PERŞEMBE günü Saat 14:00 ‘a kadar istenilen belgelerle birlikte DSİ 20. Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

1-İdarenin:

a)    Adı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü

b)   Adresi: Erkenez Mahallesı Mevkı Recep Tayyıp Erdogan Bulvarı No:157 46100 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

c)    Telefon ve Faks Numarası: 0 344 236 00 80 (81,82,83)   0 344 236 03 06 (Faks)

d)   Elektronik Posta Adresi: [email protected]

2- İhale Konusu işin:

a)      Adı: Dsi 20. Bölge Müdürlüğü Bina Tesisleri Yıkımı

b)      Niteliği Türü ve Miktarı: İş kapsamında DSİ 20. Bölge Makina İmalat Ve Donatım Şube Müdürlüğü Binası (Toplam 1515m², 3 katlı bina), Merkez Atölye Binası ((3900 m², (270 m²si asma kat)) yıkımı yapılacaktır.

Bina yıkım işi ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşabilirsiniz.

Yapılacağı/Teslim Edileceği Yer: DSİ 20. Bölge Makina İmalat Ve Donatım Şube Müdürlüğü Binası (Toplam 1515m², 3 katlı bina), Merkez Atölye Binası ((3900 m², (270 m²si asma kat))

a)    İşin Süresi: 45(Kırkbeş) gündür.

b)   İşe Başlama Tarihi: Yüklenici Yıkım İhale Sözleşmesinin imzalanmasına müteakip 15 (Onbeş) gün içerisinde Yıkım Ruhsatını alacaktır. Yıkım Ruhsatını aldığı tarih itibarı ile yer teslimi yapılacak olup, yer tesliminden itibaren işi 45 (Kırkbeş) gün içinde tamamlamak zorundadır.

3- İhalenin:

a) Yapılacağı Yer: DSİ 20. Bölge Müdürlüğü Prefabrik Hizmet Binası / KAHRAMANMARAŞ

b) Tarih ve Saati: 25.07.2024 saat: 14:00

c) Doküman bedeli: 500 TL (DSİ Muhasebe Şube Müdürlüğü’ne ücret yatırılarak ihale dokümanı temin edilecektir.)

4-İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler:

·         Dilekçe, (İhaleye konu taşınmazı ihale öncesi bizzat görerek incelemesinin yapılarak ihaleye katıldığına dair)

·         İmza Sirküleri veya imza beyannamesi,

·         Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişi ise 2024 tarihli)

·         Bağlı bulunduğu Odaya kayıt belgesi (Gerçek kişi ise 2024 tarihli)

·         Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişi ise)

·         İhale Durum Belgesi (Ticaret Odasından alınan 2024 yılında iflas veya konkordato ilan etmediğine dair)

·         Adli Sicil Kaydı

·         SGK ve Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge (İhale ilan tarihinden sonra)

·         İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

·         İş bu ihalenin muhammen bedeli 442.225,00 TL (Dörtyüzkırkikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası) olacaktır. Geçici teminat mektubu tutarı muhammen bedelin %3 ünden az olmamak üzere DSİ 20.Bölge Muhasebe Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır. Geçici teminatın teminat mektubu olması halinde ihale tarihinden itibaren en az 3 ay süreli olacaktır.

·         Şartnamelerin tamamı imzalanarak yukarıda sayılan belgeler ile birlikte kapalı zarf içinde ihale saatinden önce idareye sunulacaktır. Zarfın dışında işin ve idarenin adı, isteklinin tam adı, açık adresi ve iletişim bilgileri yazılarak zarf kapağı kaşe ve imzalı şekilde sunulacaktır.

5. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İstenilen belgelerin eksik ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyonuna teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.                                                      

#ilangovtr Basın No ILN02059814