Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Barınma Merkezi Yöneticiliği, 2 adet şoförsüz ve yakıtsız çöp kamyonu kiralama hizmet alımı yapacak.

İlanın detayları şu şekilde;

Kahramanmaraş İl Göç İdaresine Müdürlüğü Geçici Barınma Merkezi 2 Adet Şoförsüz ve Yakıtsız Çöp Kamyonu Kiralama Hizmet Alımı İşi, Geçici Barınma Merkezlerinin İşletilmesi ve Yönetilmesi Amacıyla Tefrik Edilen Ödeneğin Özel Hesaba Aktarılması, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi, Denetlenmesi ve Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2024/307032

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yenişehir Mahallesi 74002. Sokak 9/1 DULKADİROĞLU KAHRAMANMARAŞ MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3442253015 - 3442253013

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Şoförsüz ve yakıt hariç, (2 (iki) adet sıkıştırmalı çöp kamyonu) kiralama işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU

c) İşe başlama tarihi

:

28.04.2024

ç) İşin süresi

:

12 Ay

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi 74002. Sokak 9/1 Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati

:

22.04.2024 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevleri. 4.1.5. İhale konusu işte işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

4.2.2. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak kriterler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, isteklilerin Resmi Kurumlarda veya özel sektörde şoförlü veya şoförsüz her türlü araç kiralama hizmet alım işleri kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinde görülebilir ve 500-₺ (BeşyüzTürkLirası) karşılığı Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi 74002. Sokak 9/1 Kat:2 Yönetim ve Destek Hizmetleri Bürosu DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi 74002. Sokak 9/1 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 41.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.

Kaynak: Haber Merkezi