banner430

Prof. Dr. Arslan, Köşe Yazılarıyla Yeşil Afşin’de Olacak

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelâm Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hulusi Arslan yazılarıyla Yeşil Afşin Gazetesinde olacak.

Prof. Dr. Arslan, Köşe Yazılarıyla Yeşil Afşin’de Olacak

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelâm Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hulusi Arslan yazılarıyla Yeşil Afşin Gazetesinde olacak.

Sinan Doruk
Sinan Doruk
12 Nisan 2021 Pazartesi 09:43
629 Okunma
Prof. Dr. Arslan, Köşe Yazılarıyla Yeşil Afşin’de Olacak

Ramazan ayı münasebetiyle kaleme aldığı  ‘İbadetlerin Hikmeti ve Oruç İbadeti’ konulu yazısıyla Yeşil Afşin yazar ailesine katılan Afşinli hemşerimiz Prof. Dr. Hulusi Arslan’ı tanıyalım;

Arslan, 1964 yılında Afşin’e bağlı Altaş köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve liseyi Afşin İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. 1982-1984 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Elbistan Müftülüğünde İmam-Hatip olarak çalıştı. 1991’de Erciyes Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. 1991-1995 yılları arasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. Yüksek Lisans çalışmasını 1994’te Doktora çalışmasını ise 2000 yılında tamamladı. 1995 yılında İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2008 yılında Doçent oldu. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Kazakistan’daki Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinde bir yıl öğretim üyesi olarak çalıştı. 2014 yılında Profesör oldu. 03.03.2014-14.04.2015 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili olarak görev yaptı. 2013-2017 yılları arasında Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Halen Kelam Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Hulusi Arslan Arapça ve Fransızca bilmektedir. Ulusal ve Uluslararası yayınlarda basılmış kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Başlıca çalışma alanları, İslam İnanç Esasları, Kelâm Tarihi, Mutezile ve Mâturîdî Kelâmı, İslam Ahlâk Teorileri, Kötülük Problemi, İnanç-Değer İlişkisidir.

Prof. Dr. Arslan'ın kaleme aldığı ilk yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

KİTAPLAR

Arslan, H., Mâturidî’de İnsan’ın Yaratılış Hikmeti, Malatya 2013

Arslan, H., Kelami Açıdan Mutezile Şia-İlişkisi, Malatya 2007

Arslan, H., Dinin Temel İlkeleri, çev. Hulusi Arslan, Malatya 2007

Arslan, H., Kelam  Tarihi ve Ekolleri, Medipres Yayınları, Malatya 2012

Arslan, H., Bozkurt, M., Sistematik Kelam, TDV Basımevi, Ankara 2015

MAKALE VE TEBLİĞLER

Arslan, H., “Ahlakî Değerlerin Değişimi Sorunu: Nesnellik ve Öznellik”, Tabula rasa, 13, 63-80 (2005)

Arslan, H., “Doğal Felaket ve Istıraplar Konusunda Kelamcıların Görüşleri-Tahlil, Tenkid ve Öneriler-” Marife, 2, 19-34, (2002)

Abdülcebbar, Kadı, Hıristiyanların Teslis Hakkındaki Görüşlerinin Çürütülmesi, çeviren Hulusi Arslan, Hikmet Yurdu, 2009, cilt: II, sayı: 3, (1936 - 2008) Prof. Dr. Zahit Aksu Anısına, s. 317-344, Türkçe

Arslan, , Hulusi - Ruhi Abat, Misyonerlerin Allah İnancına Yönelik Yaydıkları İddialar, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2005, cilt: V, sayı: 3, s. 231-261

Arslan, Hulusi, İktisadî Faaliyetin Kelâmî Yorumu, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2004, cilt: VIII, sayı: 21, s. 119-140, Türkçe

Arslan, Hulusi, Kadı Abdülcebbar’ın Hıristiyan İlahiyatına Yönelttiği Teolojik Eleştirileri = Qadi Abdulcabbar’s Theological Critiques of the Christian Theology, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2010, cilt: VIII, sayı: 1, s. 12-44, Türkçe

Arslan, Hulusi, Mâtürîdî’ye Göre Evren Ve İnsanın Yaratılış Hikmeti, Hikmet Yurdu, 2009, cilt: II, sayı: 4, İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı, s. 71-90, Türkçe

Arslan, Hulusi, Tanrı Hakkında Konuşmanın Kelâmî Bir Metodu Olarak el-İstidlâl bi’ş-Şâhid Ale’l-Gâib (Kadı Abdulcebbar Örneği), Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji, 2003, cilt: 3(9), s. 65-85

Arslan, Hulusi, Mutezilî Düşüncede İlâhî Fiil - İnsânî Fiil Ayırımı ve Bu Ayırımın Temel Kriterleri, Dinî Araştırmalar, 2003, cilt: VI, sayı: 16, s. 55-74

Arslan, Hulusi, Ahlakın Evrenselliği Açısından İslam ve Modernizm, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2010, cilt: I, sayı: 2, s. 41

Arslan, Hulusi, Kur’an’ın İman Öğretileri Işığında Fideizm’in Kritiği, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2011, cilt: II, sayı: 1, s. 49-69 Türkçe

Arslan, Hulusi, Erken Dönem Şii Gulat Hareketlerde İmamet-Nübüvvet İlişkisi, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2011, cilt: II, sayı: 2, s. 81-93,Türkçe

Arslan, Hulusi, Mehmet Akif’in Kader ve Tevekkül Anlayışı, Hikmet Yurdu, 2014, cilt: VII, sayı: 13, s. 11-27, Türkçe

Arslan, Hulusi, Ahlâkî Değerlerin Nesnelliği Ve Öznelliği Açısından Mutezile Ve Eş’arîlik, Hikmet Yurdu, 2016, cilt: IX, sayı: 17, s. 9-19,Türkçe

Arslan, Hulusi, Kınalızâde Ali Efendi’de Ahlâk-Din İlişkisi, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, cilt: V, sayı: 2, s. 49-65,Türkçe

Arslan, Hulusi, Hacı Bektaş Veli’de İman-Ahlâk İlişkisi, I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu 07-09 Mayıs 2010, Çorum, 2011, cilt: I, s. 63-80,Türkçe

Arslan, Hulusi, Yaratma ve Gâyelilik Bağlamında Mutezilenin Fayda Teorisi, Kelam Araştırmaları Dergisi, 2016, cilt: XIV, sayı: 2, s. 343-360, Türkçe

Brunschvig, Robert, Mutezile ve Aslah, çeviren Hulusi Arslan, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _ [www.dinbilimleri.com], 2002, cilt: II, sayı: 4, s. 235-249, Türkçe,

Edip, Eşref, Kelam Kitaplarının Asrın İhtiyaçlarına Göre Düzeltilmesi Ve Yazımı, Müslümanlar Arasındaki Farklı Mezheplerin Birleştirilmesi, Medreselerdeki Eğitim-Öğretimin Islahı, Konuşan Musa Kâzım, sadeleştiren: Hulusi Arslan, Hikmet Yurdu, 2010, cilt: III, sayı: 5, İmam-ı Azam Ebu Hanife ö.s., s. 393 – 408, Türkçe

Arslan, Hulusi, Mâturdîdî’de Aklın İşlevleri ve Çağdaş Sorunlarımız Açısından Tahlili, Uluğ Bir Çınar: İmâm Mâturîdî: Uluslararası Sempozyum Tebliğler Kitabı 28-30 Nisan 2014 Eskişehir, 2014, s. 317-324

Arslan, Hulusi, İslam’ın İnanç Öğretileri ve Medeniyetler Arası İlişkiler, Uluslararası Sempozyum Tebliğler Kitabı 19-20 Nisan 2013, Türkistan/KAZAKİSTAN s. 774-780

Arslan, Hulusi, Hoca Ahmet Yesevî’de Samimiyet Vurgusu ve Tutarsız Dindarlık Eleştirisi, Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyum Kitapçığı, 28-30 Nisan 2016 Ankara,  s.817-831

Hulusi Arslan, “Toplumsal Barış ve Bütünlük Açısından Ebu Hanife ve İtikadi Görüşleri” Devirleri Aydınlatan İmam-ı Azam Ulusal Sempozyum Tebliğler Kitabı 28-30 Nisan 2015 Eskişehir, s.589-596

Hulusi Arslan, “Dinin Amaçları Açısından Trafik Kuralları” Din ve Trafik Sempozyumu Kitapçığı 7-9 Nisan 2016 Malatya, s.47-60

Arslan, Hulusi, Mu’tezile’de Dinin Gayesel Yorumu, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: VIII, sayı: 2, s. 18-34

Arslan, Hulusi, Şiddeti Çağrıştıran Dini Yorumlar ve Tekfir, İslam ve Yorum: Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar, 2017, cilt: I, s. 537-564

Arslan, Hulusi, Mâturîdî’de İnsanın Yaratılış Hikmeti, IV. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu -Hanefîlik-Mâturîdîlik-, 05-07 Mayıs 2017, 2017, cilt: I, s. 556-563

Arslan, Hulusi, İslâm’ın Dünyâ Tasavvuru ve İmam-Hatip Okulları, Geleceğin İnşâsında İmam-Hatip Okulları, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya 2017, cilt:1, ss. 101-113

e-mail:  hulusi.arslan@inonu.edu.tr

Son Güncelleme: 12.04.2021 09:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner457

banner372

banner432

banner464

banner373