KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ANDIRIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ARSA SATIŞ İHALE İLANI

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Payı Cinsi İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN Boğazören 106 73 1.472,35 Tam Arsa İmarsız 445.385,88 13.361,58 29.03.2024 14:00


1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Orman Genel Müdürlüğü'e ait olantaşınmaz mal satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih ve saatte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF(ARTIRMA) USULÜ ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Andırın Orman İşletme Müdürlüğünce yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ve OGM Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde İhale Şartnamesinde açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve
a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi(İkametgah il muhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,Ortak Girişim olması halinde usulüne uygun Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile İştirak edenlerin Noter tasdikli imza sirkülerini;
c) Geçici Teminata ilişkin belge, (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılıDevlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)' Komisyon Başkanlığına vermeleri veya Nakdi olarak yatıracakları teminatı Andırın Orman İşletme Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası Andırını Şubesindeki TR160001000364276932165001 no.lu hesabınaihale saatine kadar yatırmalarıgerekmektedir.
d) Şartname satın almak ve her sayfasını imzalamak suretiyle İhale Komisyonu'na İhale saatinden önce teslim etmek zorundadırlar.

3- İhale işlem dosyası, şartname ve eklerimesai saatleri içinde Müdürlüğümüz Muhasebe biriminde görülebilir ve Andırın Orman İşletme Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası Andırın Şubesindeki TR160001000364276932165001 no.lu hesabına1.500,00 TL dosya bedeli yatırılarak satın alınabilir.
4- Taşınmaz Andırın Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat halinde taliplilere idare görevlilerince gösterilecektir.
5- İhale ve satıştan doğacak bütün vergi, resim harç ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm vergilerve KDV ihale edilene aittir.
6- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışa ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
7- Daha fazla bilgi için Andırın Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe birimine başvurulabilir
8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

1-İdarenin:
a) Adresi: Yeni Mahalle İşletme CaddesiNo: 116 Andırın /KAHRAMANMARAŞ
b)Telefon ve VKN'su: 0344 5612011 -6470021299

Detaylı bilgi ve başvuru için esatis.uyap.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ