İHALE İLANI    615121

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE BULUNAN CCTV ANALOG KAMERALARININ, CCTV IP VE AHD TABANLI KAMERALARLA YENİLENMESİ+MONTAJ+ KURULUM+; ELBİSTAN POMPA CCTV IP KAMERA ALTYAPISI+ MONTAJ+KURULUMU; AFŞİN SOSYAL SİTE-1-3 ÇEVRESİ CCTV IP KAMERASI ALTYAPI KURULUMU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.

İHALE İLANI    615121

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE BULUNAN CCTV ANALOG KAMERALARININ, CCTV IP VE AHD TABANLI KAMERALARLA YENİLENMESİ+MONTAJ+ KURULUM+; ELBİSTAN POMPA CCTV IP KAMERA ALTYAPISI+ MONTAJ+KURULUMU; AFŞİN SOSYAL SİTE-1-3 ÇEVRESİ CCTV IP KAMERASI ALTYAPI KURULUMU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.

Sinan Doruk
Sinan Doruk
08 Haziran 2017 Perşembe 10:14
220 Okunma
İHALE İLANI    615121

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE BULUNAN CCTV ANALOG KAMERALARININ, CCTV IP VE AHD TABANLI KAMERALARLA YENİLENMESİ+MONTAJ+ KURULUM+; ELBİSTAN POMPA CCTV IP KAMERA ALTYAPISI+ MONTAJ+KURULUMU; AFŞİN SOSYAL SİTE-1-3 ÇEVRESİ CCTV IP KAMERASI ALTYAPI KURULUMU

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.

İşletme Müdürlüğümüzde bulunan CCTV Analog kameralarının, CCTV IP ve AHD tabanlı kameralarla yenilenmesi+Montaj+ Kurulum+; Elbistan Pompa CCTV IP Kamera altyapısı+ montaj+kurulumu; Afşin Sosyal Site-1-3 Çevresi CCTV IP Kamerası altyapı kurulumu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :2017/277178

1-İdarenin

a) Adresi             :Çoğulhan Mahallesi 46500 AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası       :3445242204 - 3445242202

c) Elektronik Posta Adresi           :afsin@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :             

37 KALEM MALZEME İLE CCTV SİSTEMİNİN KURULUMU

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    :Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi  :              1.İhale konusu işin malzeme teslim süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (otuz) Takvim Günü'dür. En geç bu süre sonunda, işbu teknik şartnamenin 4'üncü maddesiyle satın alınması planlanan malzemelerin tamamı ile demontaj+montaj işleri esnasında kullanılacak diğer tüm malzemeler İŞLETME'ye getirilecektir. 2.İhale konusu malzemelerin tamamının İŞLETME'ye getirilmesine müteakip, işbu teknik şartnamenin 10.2'nci maddesinde açıklanmış muayene işlemleri gerçekleştirilecektir. Muayene sonucunun uygun bulunmasına müteakip en geç 10 (On) Takvim Günü içinde demontaj+montaj+devreye alma işleri için İş ve İş Yeri Teslimi yapılacaktır. 3.İş ve iş yeri teslimine müteakip eski sistemin demontajı, yeni sistemin sahaya montajı, tüm alt yapı, kazı, kablolama, ve sistemin anahtar teslim devreye alınması için iş teslimi süresi 90 (doksan) Takvim Günü'dür. 4.EÜAŞ'tan kaynaklanan gecikmeler, İŞLETME yetkilileri tarafından tanzim edilen tutanaklar doğrultusunda işin süresine eklenecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :Çoğulhan Mah. P.K 2 K.Maraş/Afşin

b) Tarihi ve saati              :05.07.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kapalı devre kamera sistemleri ve otomasyonlarının kurulması kapsamındaki işler benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank Afşin Şubesi IBAN No: TR870001500158007287757271 Ziraat Bankası Afşin Şubesi IBAN No:TR170001000390377120435440 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AFŞİN K.MARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.   Basın-615121 www.bik.gov.tr

banner130
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.